Screenshot at Dec 11 20 23 32

Suteikta paslaugų

2021 metais

Iš viso iškvietimų 4463

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 569
Ūmios ligos 2534
Skubūs pervežimai 985

 

Ankstesni metai

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinė atskaitomybė