VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras, kaip savarankiška įstaiga, įkurta 2006 metais lapkričio 24d. Iki 2006 metų Molėtų GMP buvo Molėtų rajono ligoninės, vėliau Molėtų rajono poliklinikos, bei Molėtų rajono pirminio sveikatos priežiūros centro padalinys. Molėtų miesto ir rajono gyventojus, bei atvykusius į Molėtų rajoną visą parą ištisus metus aptarnauja 2 GMP brigados, susidedančios iš skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto ir vairuotojo arba skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto ir vairuotojo – paramediko.

Vizija – įstaiga teikianti kokybiškas GMP paslaugas pacientams, atitinkančias Europos Sąjungos šalių standartus, o darbuotojams sudaranti geras ir saugias darbo sąlygas, motyvuojanti juos dirbti ir užsidirbti. Tai įstaiga, kurioje pacientų ir GMP paslaugas teikiančių darbuotojų santykiai grindžiami abizpusiu pasitikėjimu ir pagarba. Tai įstaiga, kurioje santykiai tarp darbuotojų yra kolegiški, kiekvienas stengiasi kuo geriau dirbti darbą komandoje.

Misija – teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, bei viršijančias jų lūkesčius GMP paslaugas, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų reikalavimus, užtikrinant privačios paciento informacijos apsaugą, žmogišką pagarbą ir orumą.

Pagrindinis tikslas – operatyviai ir kokybiškai teikti būtinąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje, o esant būtinumui , skubiai ir saugiai juos nugabenti į stacionarinę ASPĮ arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.

Uždaviniai – naujų technologijų diegimas, medicininės įrangos bei transporto atnaujinimas, personalo kvalifikacijos kėlimas, darbo sąlygų gerinimas, atlyginimų didinimas, racionali ir efektyvi ūkinė – finansinė veikla, visuomenės švietimas, kokiais atvejais kviečiama greitoji medicinos pagalba.

Suteikta paslaugų

2021 metais

Iš viso iškvietimų 4463

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 569
Ūmios ligos 2534
Skubūs pervežimai 985

 

Ankstesni metai

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinė atskaitomybė